Cookie-statement

Harley Davidson Insurance* wordt beheerd en uitgevoerd door Combi Motors Verzekeringen BV.

Aansprakelijkheid inhoud
Combi Motors Verzekeringen BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Combi Motors Verzekeringen BV en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Combi Motors Verzekeringen BV aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Combi Motors Verzekeringen BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van Combi Motors Verzekeringen BV.

Combi Motors Verzekeringen BV behoudt zich het recht om de door u vermelde offertegegevens te verifiëren en bij onjuiste opgave in overeenstemming te brengen met de huidige premie of offerte. Aan de premieberekeningen op de website van Combi Motors Verzekeringen BV kunnen geen rechten worden ontleend.

Wetgeving
De wetgeving op het gebied van e-commerce is nog in volle gang. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kunt u lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken. Combi Motors Verzekeringen BV volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Combi Motors Verzekeringen BV . Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website te downloaden en/of af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Privacy Verklaring van Combi Motors Verzekeringen BV
Wie zijn wij
Combi Motors Verzekeringen BV
Henry Dunantweg 30
2402 NR Alphen a/d Rijn
+31172427035
fgb@combimotors.nl
www.combimotors.nl

Verantwoordelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik (de verwerking) van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze functionaris gegevensbescherming ziet daarop toe en is te bereiken
op bovengenoemd adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig
voor het verzorgen van verzekeringen, verlenen van diensten aan u, enz.
Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Uitwisselen van gegevens met DIV, Roy-data, CIS, enz.
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken of deze in correspondentie of telefonisch te verstrekken.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de verzekeringsadministratie uit te voeren. Daartoe behoort o.m. beoordelen van aanvragen, accepteren en verzorgen van verzekeringen, schades afhandelen,
betalingsverkeer, verstrekken van informatie over producten en diensten, waarborgen van veiligheid en integriteit, onderkennen onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude strafbare feiten en laakbare gedragingen, verrichten van marketing activiteiten voor zover dit is toegestaan.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, daarbij nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen, rekening houdend met de stand van techniek en kosten van tenuitvoerlegging, passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd adres.

Uw gebruik van onze website
Bij het bezoeken van onze website worden er cookies (kleine, eenvoudige tekstbestanden) op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze dienen om de werking en uw gebruik van de website te optimaliseren. Informatie hierover vindt u in ons cookie beleid op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen (met inachtneming van de wettelijke bewaarvereisten). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op overdracht van uw persoonsgegevens, waarvoor u ons kunt verzoeken deze in een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen partij te sturen. De genoemde verzoeken kunt u naar onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd adres sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Indien u meer informatie wenst of niet akkoord kan gaan met het standpunt van Harley Davidson Insurance, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of commission@privacycommission.be.

Wijzigingen en werking
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden als wij daar reden voor hebben.
Deze Privacyverklaring gaat in op 3 januari 2020 en treedt in de plaats van de vorige privacyverklaringen