Privacy verklaring

Wie zijn wij
Combi Motors Verzekeringen BV
Henry Dunantweg 30a
2402 NR Alphen aan den Rijn
+31172-427035
fgb@combimotors.nl
www.combimotors.nl

Verantwoordelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik (de verwerking) van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze functionaris gegevensbescherming ziet daarop toe en is te bereiken op bovengenoemd adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig voor het verzorgen van verzekeringen, verlenen van diensten aan u, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Uitwisselen van gegevens met RDW, Roy-data, CIS, enz.
  • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of deze in correspondentie of telefonisch te verstrekken.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de verzekeringsadministratie uit te voeren. Daartoe behoorto.m. beoordelen van aanvragen, accepteren en verzorgen van verzekeringen, schades afhandelen, betalingsverkeer, verstrekken van informatie over producten en diensten, waarborgen van veiligheid en integriteit, onderkennen onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude strafbare feiten en laakbare gedragingen, verrichten van marketing activiteiten voor zover dit is toegestaan.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, daarbij nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen, rekening houdend met de stand van techniek en kosten van tenuitvoerlegging, passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact op
met onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd adres.

Uw gebruik van onze website
Bij het bezoeken van onze website worden er cookies (kleine, eenvoudige tekstbestanden) op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze dienen om de werking en uw gebruik van de website te optimaliseren. Informatie hierover vindt u in ons cookie beleid op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen (met inachtneming van de wettelijke bewaarvereisten). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op overdracht van uw persoonsgegevens, waarvoor u ons kunt verzoeken deze in een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen partij te sturen. De genoemde verzoeken kunt u naar onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd adres sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op
uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen en werking
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden als wij daar reden voor hebben. Deze Privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018 en treedt in de plaats van de vorige privacyverklaringen.